شماره مطلب: 20330
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورزی بسیج فرهنگیان استان البرز

جلسه هیئت اندیشه ورزی بسیج فرهنگیان استان البرز در روز 5شنبه 19 مرداد 1396 در کانون شهید فهمیده با حضور اعضای شورای قشر ، فرماندهان کانونهای و روسای قشر نواحی پیرامون نقش آفرینی بسیج فرهنگیان در مساجد ومحلات برگزار گردید

جلسه هیئت اندیشه ورزی بسیج فرهنگیان استان البرز در روز 5شنبه  19 مرداد 1396 در کانون شهید فهمیده با حضور اعضای شورای قشر ، فرماندهان کانونهای  و روسای قشر نواحی پیرامون نقش آفرینی بسیج فرهنگیان در مساجد ومحلات برگزار گردید

مقالات