شماره مطلب: 20255
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز

کانون بسیج فرهنگیان ناحیه اشتهارد

جلسه بررسی وضیعت پرونده های عادی و راکد و تعیین وضعیت فرهنگیان عضو بسیج با حضور جانشین و مسئول نیروی انسانی کانون اشتهارد

جلسه بررسی وضیعت پرونده های عادی و راکد و تعیین وضعیت فرهنگیان عضو بسیج با حضور جانشین و مسئول نیروی انسانی کانون اشتهارد

مقالات