شماره مطلب: 19675
سازمان بسیج فرهنگیان استان البرز

کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 2 کرج

جلسات تخصصی بسیج فرهنگیان ناحیه 2 با فرماندهان ناحیه مقاومت فردیس کرج و پیگیری فعالیتهای کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 2

جلسات تخصصی بسیج فرهنگیان ناحیه 2 با فرماندهان ناحیه مقاومت فردیس کرج و پیگیری فعالیتهای کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 2

مقالات